top of page
Dabīgais minerālūdens iegūts  no 885 pēdu ( 270 m) dziļurbuma

​885 atradnes ģeoloģiskā uzbūve 

Dabīgā minerālūdens 885 atradnes  vieta ir 885 pēdu ( 270 m ) dziļš urbums, kas atrodas  Viduslatvijas zemienes Metsopoles līdzenumā  un Ziemeļvidzemes zemienes Burtnieka līdzenuma saskares zonas tuvumā. No 885  atradnes iegūts dabīgais minerālūdens, kas laika gaitā sūcies caur  smilšakmens, māla un dolomīta slāņiem,

 

Ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu  veido Arukilas un  Burtnieku svītu nogulumieži, kā arī kvartāra veidojumi, Narvas, vidusdevona Pērnavas un apakšdevona Ķemeru svītas; 

Burtnieku svīta, kas ir pārstāvēta ar smilšakmeņiem un mālu ar smilšakmens un aleirolīta starpkārtām, ieguļ sākot ar aptuveni 39,5 m.

Arukilas svītas  nogulumieži – smilšakmeņi, māli un aleirolīti. Svītas virsma izvietojas apmēram 76 m dziļumā. 

Narvas svīta  –aptuveni 121 metru biezumā nogulumu griezumā dominē ievērojuma biezuma dolomītmerģeļa slāņkopa ar māla starpkārtām.

Pērnavas svīta ir  galvenais pazemes ūdeņu nesējslānis un to  veido pelēks, pelēkbrūns smilšakmens. Smilšakmeņi galvenokārt ir vidēji graudaini, vidēji cementēti. Urbumā svītas virsma atsegta 247 metru dziļumā. 

bottom of page